Skip to main content

Privacyverklaring

Websites – de Site(s)

Deze Privacy-verklaring is van toepassing op deze Site(s) en niet noodzakelijkerwijs op andere websites van Kleidi. Als u na het verlaten van deze Site(s) een andere website bezoekt, lees dan zorgvuldig de Privacy-verklaring die op die website van toepassing is. Als u niet akkoord gaat met deze Privacy-verklaring, gebruik de Site(s) dan niet. Met het bezoeken en gebruiken van de Site(s) verklaart u zich akkoord met deze Privacy-verklaring. Met het gebruik van deze Site(s) verklaart u zich uitdrukkelijk en zonder voorbehoud ermee akkoord dat uw Persoonlijke Gegevens die zijn verkregen bij registratie op deze Site(s), in samenhang met uw gebruik van deze Site(s) of met betrekking tot de Site(s), naar andere landen worden overgedragen naar serverlocaties die de Site(s) ondersteunen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot overdracht vanaf die locaties terug naar het land van registratie),voor het uitvoeren of ontwikkelen van de Site(s), inclusief overdracht naar Kleidi, onderaannemers, agenten of vertegenwoordigers, die taken uitvoeren met betrekking tot de Site(s) en diensten, of ten behoeve van het opslaan van gegevens in de relevante databases.

Niet-persoonlijke informatie automatisch verzameld

Kleidi hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van de Site(s). U dient er rekening mee te houden dat Kleidi verzamelde statistische gegevens over onze klanten, sales, verkooppatronen en gerelateerde Site-informatie aan betrouwbare derde partijen kan overdragen, maar deze statistische gegevens zullen geen op personen herleidbare informatie bevatten.

Persoonlijke informatie

Kleidi verzamelt persoonlijke gegevens voor het aanbieden, ontwikkelen en verpersoonlijken van de Site(s) en andere websites van Kleidi, diensten en/of producten, research, demografie, statistieken en klantenservice. In het bijzonder verzamelt Kleidi persoonlijke gegevens voor persoonlijke communicatie om uw vragen te kunnen beantwoorden en om aan uw verzoeken te kunnen voldoen. Deze gegevens kunnen onder meer betrekking hebben op uw naam, adres, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zullen worden gebruikt, voor zover u daartoe instemt, om contact met u op te nemen voor direct marketingdoeleinden per post, e-mail of telefoon of om marktonderzoek te doen en om u te informeren over of uw feedback te verkrijgen over nieuwe producten, diensten en/of promoties. Als u ons orders voor producten of servicevereisten toestuurt of als u gegevens naar de Site(s) stuurt, kan het zijn dat we contact met u moeten opnemen om aanvullende informatie in te winnen die nodig is voor het verwerken of afronden van uw orders en/of vereisten. Uw persoonlijke gegevens zullen zonder uw voorafgaande toestemming niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit om juridische redenen vereist is, of indien dit nodig is voor het verwerken van uw order, het voldoen aan uw vereisten, het verlenen van interactieve klantenservice en ter verbetering van de producten en diensten van Kleidi. Tegelijkertijd geeft u Kleidi het recht om de informatie die u hebt verstrekt aan Kleidi om bovengenoemde redenen te verstrekken aan de partners die met Kleidi samenwerken.

Beveiliging persoonlijke gegevens

U dient er rekening mee te houden dat er altijd risico’s verbonden zijn aan het verstrekken van persoonlijke gegevens, hetzij in persoon, telefonisch, via internet of enige andere media of computer en geen enkel systeem of technologie is volledig veilig, “tamper” of “hackerbestendig”, Kleidi streeft ernaar om adequate maatregelen te nemen om het risico te voorkomen dan wel te beperken van ongeautoriseerde toegang tot en oneigenlijk of onnauwkeurig gebruik van uw persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld bij het verzamelen of overdragen van gevoelige gegeven, bijv. creditcardgegevens, maken we gebruik van versleutelingstechnologie.

Nauwkeurigheid van verzamelde gegevens

Kleidi zal op eigen initiatief of op uw verzoek onvolledige, onnauwkeurige of gedateerde persoonlijke gegevens die door Kleidi in samenhang met de werking van de Site(s) zijn verkregen, aanvullen, rectificeren of wissen.

Bezoekersidentificatie middels cookies

In zijn algemeenheid kunt u deze Site(s) voor informatiedoeleinden gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken en Kleidi te informeren over wie u bent. Maar van tijd tot tijd kunnen Kleidi of derden die door haar zijn aangewezen informatie op uw computer opslaan om Kleidi in staat te stellen om bepaalde gegevens te verzamelen. Deze informatie wordt algemeen aangeduid als “cookies”. Cookies worden vrij standaard op veel websites gebruikt. Cookies worden op de harde schijf in de computer opgeslagen, niet op de Site(s). Kleidi of derden die door haar zijn aangewezen zullen alleen informatie gebruiken die zij zelf in cookies hebben verwerkt via de Site(s) of andere websites. Dankzij cookies kunnen wij u beter en efficiënter van dienst zijn en uw ervaring op onze site verpersoonlijken. Door middel van cookies kan Kleidi de Site(s) beter ontwikkelen en verbeteren. Door dit soort cookies kunt u inloggen zonder dat u elke keer uw inlognaam hoeft te typen of tussen twee bezoeken door uw boodschappenlijst opnieuw moet aanvullen als de transactie niet bij het eerste bezoek was afgerond. Als u geen cookies meer wenst te ontvangen of als u een melding wilt krijgen als er een cookie wordt geïnstalleerd, kunt u dit configureren in uw browser, als de browser deze mogelijkheid geeft. Door de Site(s) kan andere technologie worden gebruikt die het Kleidi mogelijk maakt om bepaalde technische informatie te vergaren, zoals: uw IP-adres, type besturingssysteem op uw computer, internetbrowser en adressen van gekoppelde sites, om de verstrekte diensten te verbeteren. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van cookies, Google Analytics en DoubleClick-cookies om inzicht te verkrijgen in vertoningen en andere toepassingen van reclame-diensten, alsook interacties met deze advertentievertoning en reclame diensten met het bezoeken van onze site. Cookies worden gebruikt om weloverwogen beheer, optimalisatie en advertenties op basis van eerdere bezoeken door te dienen. De verzamelde informatie is beperkt tot de minimale informatie die nodig is om de effectiviteit te optimaliseren. Beschikbaar Cookie Opt-out – Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Om af te zien van behavioural advertising bezoek https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Minderjarigen

Er mag via de Site(s) geen informatie naar Kleidi worden gestuurd door personen die op grond van de toepasselijke lokale wetgeving minderjarig zijn. Indien u minderjarig bent, dan wel volgens de wetten van uw land niet meerderjarig bent, hebt u, tenzij zulks wel is toegestaan op grond van het toepasselijk recht van uw land, de toestemming van uw ouder(s) of andere wettige voogd(en) nodig voordat u enige informatie via de Site(s) naar Kleidi kunt sturen. Wijziging van de Privacy Verklaring Kleidi behoudt zich het recht voor om deze Privacy-verklaring op enig moment te wijzigen of aan te passen, dan wel de Site(s) of de inhoud daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen of de toegang daartoe te ontzeggen. Specifieke dienstbepalingen Kleidi kan afzonderlijke bepalingen hebben voor verschillende diensten (bijvoorbeeld de gebruikersvoorwaarden), waarin de specifieke voorwaarden voor die dienst zijn opgenomen (inclusief gegevensbeveiliging). Autoriteit Persoonsgegevens Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.